Natuurpunt

 • Restfinanciering OVERBROEK POPPEL (2022)

  Ferrarisven in het Overbroek

  We hadden de eer mee te mogen helpen om op recordtijd het gat van de restfinanciering van de grootste aankoop van het jaar mee dicht te rijden. Meer dan 60 ha definitief beschermde en toegankelijke natuur. We zijn trots om er aan meegeholpen te hebben. Op 18 april waren we aanwezig op de officiele opening, we werden onthaald door een enthousiaste groep beheerders en we zagen dat het geld super-goed besteed is.

Wat ons bijgebleven is was de vindingrijkheid van Natuurpunt kern Ravels: Onze ‘watergekoelde’ gageleer stond klaar bij de drankstand er werd genuttigd in een aangenaam lentezonnetje

 

 • Gageleer steunt kleine netevallei (2021)

Kleine Netevallei te Lier. Foto Leo Vaes

We leerden Gageleer kennen én drinken op één van de edities van de Provinciale Natuurquiz van Natuurpunt afdeling De Wielewaal in de jaren ’90. We hadden de smaak direct te pakken en beseften … dit wordt een mooie én lekkere fondswervingsactie. De steun die we kregen van jullie werd vooral gebruikt om het deelreservaat Nazareth-Zuid aan te kopen, uit te breiden en te beheren. De bebording en bewegwijzering voor het educatief wandelpad dat gedeeltelijk bestaat uit een knuppelpad werd hiermee ook deels gefinancierd. Aangezien dit pad pal naast het stadscentrum van Lier ligt draagt dit bij tot de naambekendheid van NP en verhoogt dit het maatschappelijk draagvlak van onze vereniging. Proficiat met die 25 jaar!

Marc Vermylen
Voorzitter NP afd. De Wielewaal!

 

 • Weekendverblijven worden natuurreservaat winkels broek (2021)

Voormalig weekendverblijf. Foto Dirk Segers

In 2021 hebben we een stevige 3 ha kunnen aankopen. Twee akkers, waarvan we 4/5 gaan bebossen en een deeltje openhouden voor compostering van hooi. Drie vijvers en een broekbos, waar ook de illegale weekendhuisjes al zijn afgebroken. Eén van de vijvers is reeds aangeschuind; de twee grotere worden eveneens in 2023 stevig onder handen genomen, zodat het broekbos in de vallei van de Grote Kalie uitgebreid wordt.

De giften van Gageleer zijn optimaal gebruikt om de restfinanciering voor de aankopen  mee dicht te rijden.

Hartelijk dank

Dirk Segers, conservator

 

 

 • Sponsoring aankoop in vallei delfte beek te zoersel (2020)

De Kluis Zoersel. Foto Paul Stryckers

In 2019 werd in de gemeente Zoersel een aaneengesloten terrein van ca. 10 ha aangekocht door Natuurpunt. Het aangekochte terrein omvat een erg waardevol valleibos en een potentierijk graslandcomplex.  Het aangekochte terrein omvat o.a. relicten van dotterbloemgrasland, mesofiel hooiland en gagelstruweel die nu dankzij een gericht natuurbeheer hersteld en verder ontwikkeld kunnen worden. Het terrein fungeert bovendien ook als een belangrijke stapsteen in de verbinding tussen de grote boscomplexen van Blommerschot en Zoerselbos.

Het aangekochte terrein maakt onderdeel uit van natuurgebied Vallei van de Delfte Beek. Het natuurgebied bestaat uit een afwisseling van valleibossen, oude eikenbossen, beekdalgraslanden en natte ruigtes langs de Delfte Beek en vormt een belangrijk leefgebied voor soorten zoals boommarter, rivierdonderpad, bosbeekjuffer, veldkrekel en zwarte specht. Mede dankzij een gift van Gageleer kon deze aankoop gerealiseerd worden en kon het beschermde natuurgebied groeien tot meer dan 80 ha.

 • Belangrijke uitbreiding reservaat winkels broek (2020)

Rietmoeras Winkels Broek Foto Dirk Segers

In 2020 hebben we 3.5 ha extra natuurgebied kunnen verwerven.

Een grote natte beemd die we verder spontaan laten verbossen te midden een groeiend doorstroommoeras.

Vier percelen met weekendhuisjes, coniferen en illegale vijvers: de huisjes en de coniferen zijn al weg, de vijvers zullen geherprofileerd worden in de zomer van 2023.

 

 

 

 

 • Akkerbeheer in tikkebroeken

Akkerbeheer Tikkebroeken. Foto Dirk Potters

Al meerdere jaren werken we (met succes) aan het omvormen van nieuw verworven landbouwpercelen tot akker-reservaatjes. De aankoop van dergelijke percelen is maar mogelijk met de bijkomende financiële ondersteuning door Gageleer. Ons belangrijkste doel is het uitbreiden van gunstige biotopen voor onze akkervogels.De geelgors is onze trots. Voor de bewerking van de grond konden we rekenen op de krachtige steun van voerman Marc Heymans met zijn ‘vos’ kleurige trekpaard.

 

 

 

 

 • Landschap de Liereman

Liereman. Foto Marc Driesen

Landschap de Liereman is in volle expansie. De eerste akte wordt verleden in 1961 waarna het  bijna 30 jaar duurt voor er op Oud-Turnhouts grondgebied eene eerste aankoop volgt.  Vanaf dan is de groei stevig ingezet en volgen er jaarlijks meerdere aankopen zodat we groeiden tot een natuurgebied met meer dan 500 ha. Voor die aankopen moet er naast de aankoopsubsidie meestal nog een flink stuk restfinanciering betaald worden. Je begrijpt dat het in het geval van zo’n groot gebied om veel geld gaat. Dat moet opgehoest worden door onze lokale Natuurpuntafdeling De Wulp.

We zijn dan ook erg blij dat we voor een aantal aankopen van de laatste jaren op de steun konden rekenen van Gageleer. Zo konden we extra bospercelen financieren en extra leefgebied voor boomleeuwerik en nachtzwaluw aankopen.

We sponsoren op onze beurt ook Gageleer. Jaarlijks worden er in het bezoekerscentrum van het gebied meer dan 15.000 flesjes uitgeschonken.

 

 • Pinksterbloemen in de schrieken

Schrieken. Foto Daniel Josten

Natuurpunt De Kievit kocht in 2019 met steun van het Gageleer natuurfonds een pinksterbloemgraslandje naast Diepteloop (Visbeek) en Wetschot. Dit soort graslandjes zijn kenmerkend voor de Visbeekvallei, maar ze verdwijnen in ijltempo door schaalvergroting van de landbouw. Het perceel van een kleine 3500m2 lag braak en was aan het verruigen. Om de bloemenrijkdom te herstellen, werd een extensief maaibeheer opgestart.

 

 

 • Den Rooy in Meerle

Den Rooy

Natuurpunt kocht in april 2015 natuur- en bosgebied aan in Meerle (Hoogstraten). Het natuurgebied Den Rooy is 42 ha groot en bestaat uit beemden, een hoogveenrelict, broekbos en vooral veel bos met prachtige, grote bomen.

Den Rooy hoorde in de 19de eeuw toe aan de familie Voortman, industriëlen uit het Gentse, die de woeste heidegronden omvormden tot bossen, akkers en weilanden. Vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei steken er nu wekelijks de handen uit de mouwen om er beheerswerken uit te voeren, een zeiswerkgroep zag het leven en er wordt naarstig gewerkt aan de openstelling.

Vanaf 9 oktober 2016 mag iedereen komen wandelen op het uitgestippelde wandelpad. De feestelijke opening krijgt van Gageleer een welgekomen duwtje in de rug.

Meer info vind je op de website van Natuurpunt Markvallei.